szkoly.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Oświatowych Gminy Przyłęk www.przylek.pl
Strona główna strona główna 
Nadzór Szkolnictwa
 

 

Placówki Oświatowe Gminy Przyłęk
NAZWA GMINY Gmina Przyłęk
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. zwoleński
RODZAJ Jednostki Organizacyjne Gminy
Podstawa Prawana

Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112,    poz. 1198 ) – oraz jej delegacja techniczna w formie Rozporządzenia Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia  18 stycznia  2007 r. w   sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r. Nr 10, poz. 68)

 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Haliny Mirosławkiej w Grabowie nad Wisłą
3. Publiczna Szkoła Podstaw. im. ppłk AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej
5. Publiczne Gimnazjum w Przyłęku
6. Publiczne Gimnazjum w Wólce Zamojskiej

 KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Administrator Serwisu | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2019-06-20 11:34:08.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2019-06-20 11:34:08
Opublikowane przez: Administrator Serwisu
  Biuletyn Informacji Publicznej - szkoly.przylek.pl